Komunikat dotyczący zasad przyznawania wyprawki szkolnej i stypendium szkolnego.

Informuję rodziców (prawnych opiekunów) uczniów, że do dnia 7 września br. należy złożyć wniosek o przyznanie pomocy materialnej na rok szkolny 2012/2013 w postaci "wyprawki szkolnej" dla uczniów klas I- IV, a do dnia 15 września br. wnioski na:

- stypendium szkolne
- zasiłek szkolny.

Kryterium dochodowe dla osób starających się o „wyprawkę szkolną":

uczniowie klas I – dochód netto na osobę w rodzinie 504 zł
uczniowie klas II, III i IV – dochód netto na osobę w rodzinie 351 zł

Dochód rodziny za miesiąc poprzedzający termin składania wniosku ( w tym przypadku za miesiąc sierpień 2012 r.)

Dochód umożliwiający ubieganie się o stypendium szkolne - jest to miesięczny dochód rodziny w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, nieprzekraczający w przeliczeniu na osobę kwoty 351zł netto (Uwaga: w związku z tym iż od 1 października 2012r. kryterium dochodowe będzie podwyższone do kwoty 456 zł netto na osobę w rodzinie, osoby osiągające taki dochód w miesiącu wrześniu powinny również złożyć wniosek o stypendium w powyższym terminie).

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego należy pobrać w księgowości ( pokój nr 8 ) lub ze strony internetowej szkoły do której uczęszcza uczeń.

Szczegółowe informacje w wymienionych sprawach można uzyskać u :

Pedagoga szkoły - tel. 76 8783 574 wew. 16

Główny Księgowy Szkoły
Grażyna Wołczek